menu

Nog 336 dagen!

20uren17minuten44seconden

Historie

Informatie

Niet roken - niet drinken

niet roken - niet drinken

In de Tente wordt niet gerookt

Lees alle huisregels
Meld je aan als vrijwilliger

Meld je
ook aan
als
vrijwilliger!

Lees meer
1875 - Het eerste Schoolfeest

De geschiedenis van het Goorse School- en Volksfeest begint in 1875 als een evenement voor alleen de schoolkinderen. Om het onderwijs te stimuleren en te bevorderen en om zoveel mogelijk te vermijden dat de kinderen in de textielfabrieken gaan werken, wordt er aan het eind van het schooljaar een “schoolfeest” georganiseerd. Alle schoolgaande kinderen mogen er aan meedoen als ze minder dan dertig maal per jaar verzuimd hebben op school. In een draaimolen kon de toenmalige jeugd zich naar hartelust uitleven. De eerste schoolfeesten worden even buiten Goor gehouden, bij de boerenherberg ‘Leenemeuje’. Kinderen worden voorts getrakteerd op limonade.

Een volksfeest ontstaat

In 1881 wordt heel voorzichtig een volksfeest aan het kindergebeuren gekoppeld. Eerst duurt het feest één dag, later groeit het uit tot een tweedaags festijn op zaterdag en zondag en wordt het een School- en Volksfeest. Na een aantal keren verplaatst te zijn, krijgt het feestterrein in 1897 een vaste stek op de Höfte, een grasveld in het centrum van Goor, dat in de volksmond al snel de Schoolfeestweide wordt genoemd. Even ontstaat er twijfel over de voortgang van het feest als in 1901 de leerplicht van kracht wordt. Maar op aandringen van de in dat jaar opgerichte Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer ‘Goor-Vooruit’ besluit men toch om de feestelijkheden te laten voortgaan.

Kinderen in optocht naar de Schoolfeestweide

Inmiddels was het gebruik geworden dat de Goorse schoolkinderen op de zaterdagmiddag van het School- en Volksfeest vanaf de scholen in een soort optocht via het Gemeentehuis, waar de burgemeester begroet werd, naar de Schoolfeestweide liepen waar ze zich konden uitleven met daar gehouden de kinderspelen en in de kermisattracties. Uiteraard ontbrak de limonade en de chocolademelk niet.

Voor de ouderen was er inmiddels een feesttent, waar ook voor hen versnaperingen verkrijgbaar waren.

De eerste Optocht

In 1924 wordt er voor het eerst een Optocht georganiseerd in het kader van het dan al niet meer uit de Goorse gemeenschap weg te denken School- en Volksfeest. Versierde fietsen, motoren en auto’s en de eerste praalwagens trekken op zondag door de Goorse straten.

Een eenmalige proefballon

De verlichting van het feestterrein bestaat aanvankelijk uit lampions, die worden aangebracht op gaskronen. Ze zorgen voor een sprookjesachtige ambiance. De lampions worden in 1914 vervangen door elektrisch licht. In 1928 laat men, bij wijze van proef, de traditionele optocht vervallen. Daarvoor in de plaats wordt er op de weide ‘eenen ballonopstijging’ georganiseerd. Het Goorse volk laat na afloop weten liever een optocht te zien, omdat deze dan al beschouwd wordt als hét hoogtepunt van het feest. Het schoolfeestbestuur sluit zich daarbij aan en laat het bij die ene ‘proefballon’.

De Schoolfeestweide wordt van het volk

De Schoolfeestweide is dan nog steeds eigendom van de textielfabrikanten Jannink. In 1938 schenken de eigenaren van de Höfte, het echtpaar Jannink, het terrein aan de gemeente. Maar aan dit cadeau wordt wel een belangrijke voorwaarde verbonden: de weide moet blijven wat het is, een plek voor het School- en Volksfeest en voor sport-, spel-, en muziekevenementen. De jubilerende burgemeester Van der Sluis maakt later door een donatie mogelijk dat er een hekwerk om de Höfte komt.

1946 - Inventieve Gorenaren

In de oorlogsjaren 1940-1945 viert Goor geen Schoolfeest. Maar als de donkere jaren voorbij zijn, kan op zaterdag 20 en zondag 21 juli 1946 de Schoolfeestvlag weer uit. Er is echter één probleem: door de schaarste zijn er geen glazen voorradig. De Gorenaar blijkt evenwel inventief en drinkt zijn/haar limonade dat jaar uit jam- en vetpotjes. Eens temeer blijkt dat het Goorse School- en Volksfeest niet stuk te krijgen is.

Bejaardentocht

In 1946 wordt er een nieuw element toegevoegd aan het Goorse School- en Volksfeest: de Bejaardentocht (inmiddels omgedoopt tot Seniorentocht). Alle Goorse bejaarden worden eens per jaar getrakteerd op een geheel verzorgd dagje uit. Gorenaren in het bezit van een auto rijden met hun eigen auto onder begeleiding van motoragenten mee in een stoet van tientallen auto’s door de omgeving. De oudjes worden getrakteerd op een kopje koffie, een lunch en een theestop. De dag wordt afgesloten met een diner. De kosten van deze dag worden betaald uit de opbrengsten van het School- en Volksfeest.

De Tent groeit

Aanvankelijk wordt er tijdens het feest alleen bier en limonade geschonken. Maar op aandrang van velen wordt op een gegeven ogenblik besloten om naast de ‘biertent’ ook een koffie-, thee- en gebaktent te plaatsen.

1960 - Stichting Goors School- en Volksfeest

Tot 1960 werd het Goorse School- en Volksfeest georganiseerd door de plaatselijke notabelen, zoals de fabrikanten, onderwijzers en ondernemers. Op 26 februari 1960 werd de Stichting Goors School- en Volksfeest opgericht die sindsdien de organisatie van dit gebeuren verzorgd.

1975 - 100 Jaar Schoolfeest

In 1975 bestaat het Goorse School- en Volksfeest 100 jaar. Goor maakt er een meer dan bijzonder feest van met als thema “Het zit nergens zo snor als in Goor”. Gedurende anderhalve week zijn er tal van activiteiten, die duizenden mensen op de been brengen. En vrijwel heel Goor hulde zich in historische kledij en bijna alle Goorse mannen lieten een snor staan, waardoor de Reggestad een landelijke attractie werd. Het ‘snorren- en strikkenfestijn’ vormt een bijzonder hoofdstuk in de Schoolfeest geschiedenis.

2000 - 125 jaar Schoolfeest

In het jaar 2000 werd het 125-jarig bestaan van het Goorse School- en Volksfeest een week lang groots gevierd onder het motto “Goor feest hoffelijk door!” Een thema met een knipoog naar de gemeentelijke herindeling waarbij de gemeente Goor opging in de nieuwe gemeente Hof van Twente. Goor was in vele opzichten een week lang hoffelijk: straten waren versierd met wapenschilden en soms zelfs omgetoverd tot ware kastelen. Gorenaren werden hoffelijke personages variërend van hofnarren tot jonkheren, jonkvrouwen, graven, gravinnen en andere edelen.

Eén van de hoogtepunten van dit jubileum was de Nachtoptocht, een extra Optocht naast de “gewone” jaarlijkse Optocht en de Kinderoptocht, die om middernacht door een verduisterd Goor.

2007 - Instelling van het Schoolfeestfonds

De Stichting Goors School- en Volksfeest heeft altijd al bijdragen verstrekt aan Goorse verenigingen voor speciale activiteiten en gelegenheden.

In 2007 is dit nader geformaliseerd door het instellen van het zgn. Schoolfeestfonds. Goorse verenigingen en instellingen kunnen hierop een beroep doen voor bijzonder investeringen en activiteiten. Het Schoolfeestfonds wordt gevoed uit de opbrengsten van het jaarlijkse School- en Volksfeest. Op deze wijze vloeien de revenuen van het Schoolfeest ook weer terug naar de Goorse gemeenschap.

2013 - Koning en Koningin in de Tent

In dit jaar was er weliswaar geen Schoolfeestjubileum, maar werd op grootse wijze gevierd dat Goor 750 jaar daarvoor stadsrechten had gekregen. De Stichting Stad Goor 750 jaar heeft toen aan de Goorse bevolking een gevarieerd programma van activiteiten en festiviteiten aangeboden aan de Goorse bevolking. In samenwerking met het School- en Volksfeest is er toen ook weer een Nachtoptocht gehouden, die niet onder deed voor de première van 2000.

Veel festiviteiten vonden plaats in de Tent met als hoogtepunt het bezoek van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima, die in de Feesttent het startsein gaven voor de festiviteiten.

Een Feest voor de gehele bevolking

Het School- en Volksfeest is een feest voor de gehele bevolking, van jong tot oud ongeacht rang of stand. Dit uitgangspunt is o.a. terug te vinden dat het feest vrij toegankelijk is voor iedereen. Daarnaast worden nog steeds gratis kermisbonnen verstrekt aan de Goorse schoolkinderen. De senioren krijgen jaarlijks een dagje uit aangeboden en de consumptieprijs in de Feesttent is lager dan te doen gebruikelijk, zodat ook wat dit betreft het feest voor een ieder toegankelijk is.

De consumpties worden zo’n 100 jaar betaald met de speciaal geslagen munten, de Schoolfeestpenningen.

De opbrengsten van het School- en Volksfeest komen ook in andere vormen ten goede aan de bevolking. Zo beschikt de Stichting over eigen onderstellen voor praalwagens die aan de optochtdeelnemers beschikbaar worden gesteld en over eigen loodsen waar de optochtdeelnemers hun praalwagens kunnen bouwen.

Voor mensen met een beperking, voor wie een bezoek aan de Schoolfeesttent een te grote impact heeft op hun persoonlijk functioneren, wordt een attentie aangeboden in een voor hun vertrouwde omgeving.

Ook kregen Gorenaren die tijdens het School en Volksfeest in het ziekenhuis moesten verblijven een bloemetje aangeboden. Dit laatste is in het kader van de privacywetgeving helaas niet meer mogelijk.

Naast de reeds genoemde Seniorentocht is er sinds enkele jaren een middag speciaal voor Senioren in de tent.

Senioren die niet in staat zijn om, door wat voor omstandigheden ook, een hele dag te reizen, kunnen op die middag, genieten van muziek, een hapje en een drankje.

De middag is aangepast voor mensen met een lichamelijke beperking. Maar daarnaast zijn alle Goorse senioren van 65 jaar en ouder, die middag welkom. Ook wordt, indien nodig, vervoer van en naar de tent geregeld.

Aan alle Goorse basisschoolkinderen, ook aan kinderen die buiten Goor (speciaal) basisonderwijs volgen, worden bonnen ter beschikking gesteld waarmee betaald kan worden op de kermis. Een aantal bonnen wordt op school uitgedeeld. Neemt een kind deel aan de Kinderoptocht op zaterdagmiddag en dat doen praktisch alle kinderen, krijgt een kind nog een aantal bonnen. Aan de Kinderoptocht doen alle Goorse basisscholen mee. Elke school bedenkt een eigen thema en elke groep geeft hier een eigen invulling aan door zowel kleding als attributen zelf te maken.

Naast de Kinderoptocht op de zaterdag is er voor alle basisschoolleerlingen op donderdag een voorstelling in de Tent. Hier gaan zij met de hele school naar toe en is er na afloop van de voorstelling de traditionele limonade voor de kinderen.

De zaterdag is een dag waarop Goors Grootste Reünie plaatsvindt: niet alleen vanuit heel Nederland, maar ook van ver daarbuiten keren uitgevlogen Gorenaren weer terug naar de Tent op de Schoolfeestweide om daar onder de muzikale klanken van de inmiddels al 100 jaar bestaande Goorse Muziekvereniging Apollo herinneringen op te halen.

Sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw kleurt vanaf zes weken voor de aanvang van het School- en Volksfeest heel Goor geel, want dan wordt massaal de speciaal hiervoor ontworpen Schoolfeestvlag uitgehangen in alle Goorse straten.